INTEGRITETSPOLICY

SRL Fastigheter (SRL Fastigheter) vill med denna integritetspolicy beskriva hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

1. ALLMÄNT

Denna policy avseende integritet beskriver hur koncernen SRL Fastigheter AB (”SRL Fastigheter”), org. nr 559110-8138, Hultseryd, 561 96 Lekeryd, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter. Integritetspolicyn gäller då SRL Fastigheter tillhandahåller tjänster och erbjudanden, serviceärenden och övrig kontakt med SRL Fastigheter. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

SRL Fastigheter AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter företaget samlar in.

3. NÄR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

3.1 För att kunna nyttja våra tjänster eller kontakta oss för service eller information, måste vi samla in och behandla personuppgifter.

3.2 SRL Fastigheter samlar in och behandlar personuppgifter när man kontaktar SRL Fastigheter, besöker SRL Fastigheters webbplats eller ett event som SRL Fastigheter anordnar eller på annat sätt har kontakt med SRL Fastigheter. Informationen som samlas in vid dessa tillfällen krävs för att SRL Fastigheter ska kunna tillhandahålla tjänster och erbjudanden.

3.3 SRL Fastigheter behandlar även personuppgifter för bland andra hyresgäster, registrerade i intressekö för bostad eller tomt, arbetssökande och medarbetare. SRL Fastigheter behandlar personuppgifter med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling.

4. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

4.1 För dig som är hyresgäst till SRL Fastigheter

De personuppgifter SRL Fastigheter samlar in och behandlar i egenskap av hyresgäst är:

 • namn
 • adress
 • telefonnummer
 • e-post
 • personnummer i de fall du har avtal som privatperson.

5. VARFÖR BEHANDLAR VI HYRESGÄSTERS PERSONUPPGIFTER?

5.1 För dig som är hyresgäst till SRL Fastigheter

SRL Fastigheter behandlar personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar SRL Fastigheter hyresgästers personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot hyresgästen.
 • Hantera hyresgästförhållandet och erbjuda våra tjänster.
 • Möjliggöra allmän hyresgästvård och hyresgästservice.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS.
 • Ge relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
 • Förbättra våra hyresgästerbjudanden, till exempel utveckling av tjänster och funktioner.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och hyresgästanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

6. DE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR VÅR BEHANDLING AV HYRESGÄSTENS PERSONUPPGIFTER

6.1 SRL Fastigheter baserar behandlingen av hyresgästens personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat hyresgästens personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som hyresgäst. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även hyresgästens interaktion med SRL Fastigheter samt hyresgästens intresse av våra erbjudanden och tjänster för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av hyresgästens personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden om våra tjänster. SRL Fastigheter behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan SRL Fastigheter ha en rättslig förpliktelse att behandla hyresgästens personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. SAMMANSTÄLLNING AV VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Ändamål

Rättslig grund

Kategori av personuppgifter

Lagringstid

För att administrera, utveckla och leverera våra tjänster samt tillhandahålla reception

Fullföljande av avtal

Namn, adress, telefonnummer, e-post samt i vissa fall personnummer

Under den tid vi har ett hyresförhållande

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

Namn, adress, telefonnummer, e-post samt i vissa fall personnummer

Så länge SRL Fastigheter är skyldig att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att marknadsföra SRL Fastigheter och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Intresseavvägning

Namn, adress, telefonnummer, e-post samt i vissa fall personnummer

Under den tid vi har ett hyresförhållande

8. PROFILERING

8.1 SRL Fastigheter kan behandla hyresgästens personuppgifter genom profilering. Information analyseras om hur hyresgästen använder och vilka av våra tjänster och erbjudanden hyresgästen varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev hyresgästen interagerat med och vilka av våra event hyresgästen anmält sig till för att tillhandahålla erbjudanden som vi tror passar hyresgästen och för att bjuda in hyresgästen till event.

8.2 Hyresgästen kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering genom att ringa SRL Fastigheter. När SRL Fastigheter har mottagit anmälan kommer SRL Fastigheter att upphöra med att behandla personuppgifter för detta ändamål.

9. HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTER?

9.1 Hyresgästens personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. SRL Fastigheter kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka SRL Fastigheters rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

10. VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?

10.1 SRL Fastigheter kan komma att lämna ut hyresgästens personuppgifter till tredje part, såsom till SRL Fastigheters koncernbolag och andra samarbetspartners.

10.2 Tredje part som SRL Fastigheter lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en hyresgäst får endast använda informationen i syfte att marknadsföra SRL Fastigheter och SRL Fastigheters samarbetspartners och koncernbolags tjänster eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till SRL Fastigheters avtal med dig som hyresgäst.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av SRL Fastigheter om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata SRL Fastigheters rättsliga intressen.

10.4 SRL Fastigheter kan komma att överföra hyresgästens personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av SRL Fastigheters leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer SRL Fastigheter vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Vi kommer inte att sälja hyresgästens personuppgifter till tredje part.

11. ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

11.1 SRL Fastigheter kan ändra sin integritetspolicy varvid den presenteras här.

12. SKYDDET AV HYRESGÄSTENS PERSONUPPGIFTER

Hyresgästen ska alltid kunna känna sig trygg när vederbörande lämnar sina personuppgifter till oss. SRL Fastigheter har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda hyresgästens personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om hyresgäster i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. DINA RÄTTIGHETER

13.1 SRL Fastigheter ansvarar för att hyresgästens personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 SRL Fastigheter kommer på begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Hyresgästen har rätt att begära

 • Tillgång till sina personuppgifter. Det innebär att hyresgästen har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende hyresgästens personuppgifter.
 • Rättelse av hyresgästens personuppgifter. Vi kommer på begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att hyresgästens personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.
 • Radering av hyresgästens personuppgifter. Det innebär att hyresgästen har rätt att begära att hyresgästens personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

13.4 SRL Fastigheter kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter sker.

13.5 Hyresgästen har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra hyresgästens personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Hyresgästen har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om hyresgästen invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än hyresgästens intressen.

13.7 Om hyresgästen inte vill att vi behandlar hyresgästens personuppgifter för direkt marknadsföring har hyresgästen alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att kontakta SRL Fastigheter. När vi har mottagit hyresgästens invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 Hyresgästen har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av hyresgästens personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakta oss

Om du har frågor som relaterar till denna integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter vänligen kontakta Peter Samuelsson, e-post: peter@srlfastigheter.se

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.